Western Riding, czyli co?

Ciekawostki

Jakiś czas temu jako Nasze Pasze zaczęliśmy współpracować z zawodnikami dyscypliny Reining. Z tej okazji postanowiliśmy na naszym blogu przybliżyć Wam tę jeździecką dyscyplinę.

Najpierw trochę historii.

Zanim Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) zdecydowała o uznaniu jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną styl western ist­niał głównie w Stanach Zjednoczonych i innych kra­jach. To jednak popularność tej dyscypliny w wie­lu kra­jach Europy wymu­si­ła na FEI decy­zje o uznanii jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną. Było to w kwietniu 2000 roku. W tym czasie reining upra­wia­ło ok.80 tyś. zawod­ni­ków w 60 kra­jach świa­ta.

Styl western to nie tylko reining, to także kilkanaście innych kon­ku­ren­cji mają­cych wspól­ne korze­nie: pra­cę kow­bo­jów na ran­czach przy wypa­sa­niu bydła na bez­kre­snych zie­miach ame­ry­kań­skie­go zacho­du. Elementy tej pra­cy, spo­sób jaz­dy na kow­boj­skich koniach dały pod­sta­wy do okre­śle­nia zasad tych kon­ku­ren­cji. Wszyst­ko zaczę­ło się, gdy kow­bo­je pra­cu­ją­cy na ran­czach, po pra­cy zaczę­li rywa­li­zo­wać mię­dzy sobą, popi­su­jąc się spraw­no­ścią jaz­dy na swo­ich koniach. Do tej pory ulu­bio­nym spraw­dzia­nem dla kow­bo­jów był wyścig na ćwierć mili po głów­nych ulicz­kach miast Dzikiego Zachodu. Od tych wyścigów wzię­ła nazwę naj­licz­niej­sza obec­nie na świe­cie rasa koni American Quarter Horse.

Konkurencje dzie­lą się na szyb­ko­ścio­we, tech­nicz­ne i pra­cę z bydłem. Konkurencje szyb­ko­ścio­we to Barrel Racing i Pole Bending, kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne to Reining, Western Pleasure, Western Riding, Western Horsemanship, Trail, a kon­ku­ren­cje z bydłem to Team Penning, Cutting i Working Cow Horses.

Poniżej w tym i w następnym wpisie postaram się opisać kilka z nich. Naszym wsparciem merytorycznym w tych wpisach będzie Natalia Stokłosa trenująca konkurencję Horsemanship, Trail, Pleasure. Zawodniczka na co dzień reprezentuje stajnie SK Folwark Chudów.

A więc? Pierwsza to Western Riding.

Styl jazdy konnej wywodzący się z potrzeby użytkowania koni przez mieszkańców kontynentu amerykańskiego, podczas pracy na farmach i ranczach. W porównaniu do klasycznego (tzw. angielskiego) stylu jazdy, Western Riding różni się sposobem wyszkolenia konia i jazdy na nim, jak i również sprzętem jeździeckim i strojem. Jazda w tym stylu odbywa się na zupełnie luźnych wodzach, w subtelnej i delikatnej komunikacji. Prowadzenie konia odbywa się na zasadach Neck Reining (przykładanie wodzy do szyi konia) dając efekt komunikacji z koniem przy użyciu jednej ręki.

Trail

Konkurencja techniczna, wymagająca skupienia i precyzji zarówno od konia, jak i jeźdźca. Jeździec pokonuje przeszkody, które może spotkać na co dzień. Tor przejazdu powinien być ułożony w taki sposób, by pokazać konia w trzech chodach (stęp, kłus, galop) pomiędzy przeszkodami jako element manewru, a jakość chodu i jego kadencja podlega ocenie w ramach punktacji manewru. Polega ona na ocenie konia pokonującego przeszkody; w ocenie tej brany jest pod uwagę sposób ich pokonania, odpowiedź na pomoce jeźdźca oraz jakość ruchu konia

Kolejne opisy konkurencji już są dla was przygotowywane. Zapraszamy już za tydzień.